Ishimaru, Naoto, Satoshi Suzuki, Shimokawa3Toshio, Yusaku Akashi, Yuto Takeuchi, Atsuo Ueda, Saori Kinami, Hiromichi Suzuki, Yasuharu Tokuda, and Tetsuhiro Maeno. 2020. “Heckerling’s Criteria to Distinguish Community-Acquired Pneumonia in a Japanese Primary Care Setting: Observational Study ”. Asia Pacific Family Medicine 18 (2). https://doi.org/10.22146/apfm.v18i2.25.