(1)
Ikhram, R. E.-; Gizela, B. A.; Suriyanto, R. A. Injury Patterns on Child Violence Cases: Analysis of Klaten Soeradji Tirtonegoro Hospital Emergency Data . BKM-PHCM 2021, 38.