IKHRAM, R. E.-; GIZELA, B. A.; SURIYANTO, R. A. Injury patterns on child violence cases: analysis of Klaten Soeradji Tirtonegoro Hospital Emergency data . BKM Public Health and Community Medicine, v. 38, n. 01, 31 Dec. 2021.