Author Details

Otarbaev, Nurlybek Shyrynbekuly, М.O. Auezov South Kazakhstan State University, Avenue Tauke Khan 5, 160012, Shymkent, Republic of Kazakhstan, Kazakhstan